ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2553 ของ ภ.จว.พัทลุง

ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2552 ของ ภ.จว.พัทลุง


ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2551 ของ ภ.จว.พัทลุง

ตัวชี้วัดที่ 3.1.3 เดือน ก.ค.51 , ส.ค.51 , ก.ย.51 และ ไตรมาส 4