ข้อมูลผลการดำเนินการสำนวนการสอบสวน ภ.จว.พัทลุง


ไตรมาส 4 แต่ กรกฎาคม - กันยายน 2551

ลำดับ
รายละเอียดข้อมูล
จำนวนคดี
คิดเป็นร้อยละ
1
คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้น พงส.
790
.
2
ผลการสั่งคดีในชันพนักงานอัยการมีควมเห็นสอดคล้องพับ พงส.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
398
(จาก 409 คดี)
97.31
.
พนักงานอัยการ สั่งฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
352
.
.
พนักงานอัยการ สั่งไม่ฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
23
.
.
พนักงานอัยการ งดการสอบสวน ตาม พงส.เสนอ
14
.
3
คดีที่ พงส.ใช้ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
499
(จาก 535 คดี)
93.27

ประจำเดือน กันยายน 2551

ลำดับ
รายละเอียดข้อมูล
จำนวนคดี
คิดเป็นร้อยละ
1
คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้น พงส.
273
.
2
ผลการสั่งคดีในชันพนักงานอัยการมีควมเห็นสอดคล้องพับ พงส.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
124
จาก 125 คดี
99.2
.
พนักงานอัยการ สั่งฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
108
.
.
พนักงานอัยการ สั่งไม่ฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
11
.
.
พนักงานอัยการ งดการสอบสวน ตาม พงส.เสนอ
7
.
3
คดีที่ พงส.ใช้ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
179
จาก 204 คดี
87.74

ประจำเดือน สิงหาคม 2551

ลำดับ
รายละเอียดข้อมูล
จำนวนคดี
คิดเป็นร้อยละ
1
คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้น พงส.
242
.
2
ผลการสั่งคดีในชันพนักงานอัยการมีควมเห็นสอดคล้องพับ พงส.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
113
(จาก 122 คดี)
92.62
.
พนักงานอัยการ สั่งฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
100
.
.
พนักงานอัยการ สั่งไม่ฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
8
.
.
พนักงานอัยการ งดการสอบสวน ตาม พงส.เสนอ
3
.
3
คดีที่ พงส.ใช้ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
180
(จาก 186 คดี)
96.77

ประจำเดือน กรกฎาคม 2551

ลำดับ
รายละเอียดข้อมูล
จำนวนคดี
คิดเป็นร้อยละ
1
คดีอาญาที่ดำเนินการในชั้น พงส.
304
.
2
ผลการสั่งคดีในชันพนักงานอัยการมีควมเห็นสอดคล้องพับ พงส.
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
148
จาก 152 คดี
97.37
.
พนักงานอัยการ สั่งฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
134
.
.
พนักงานอัยการ สั่งไม่ฟ้อง ตาม พงส.เสนอ
2
.
.
พนักงานอัยการ งดการสอบสวน ตาม พงส.เสนอ
6
.
3
คดีที่ พงส.ใช้ระยะเวลาการสอบสวนเสร็จสิ้น สามารถส่งอัยการได้ภายในกำหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
186
จาก 197 คดี
94.42