ภาพภารกิจและผลการปฏิบัติงาน
กลุ่มงานสอบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง